Smluvní podmínky

 

 

 

 

                Zbav se toho, co nepotřebuješ, ať máš místo na to, co potřebuješ!

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

Co nepotřebuješ Fashion Bazar

 

Prodej na akcích Co nepotřebuješ Bazar (dále jen „Akce“) se řídí těmito všeobecnými podmínkami (dále jen „Podmínky“).

Prodej organizuje realizační tým Co nepotřebuješ (dále jen „Organizátor“), společnost W2S s.r.o. s marketingovou a servisní podporou společnosti ELITE SERVICES s.r.o.

 

1) Definice pojmů:

 

Akce - časově a místně definovaná prodejní událost.

 

Fashion Bazárek - akce primárně zaměřená na prodej použitého či zánovního oblečení pro dospělé, doplňků, galanterie, bižuterie, obuvi apod. soukromými osobami.

 

Dětský bazárek - akce primárně zaměřená na prodej použitého či zánovního oblečení pro děti a dorost, doplňků, galanterie, bižuterie, obuvi, hraček, kočárků, pomůcek apod. soukromými osobami.

 

Tématický bazar - akce zaměřená na prodej dle definice (např. všeobecný, pro domácnost, sportovní apod.)

 

Předměty prodeje - věci, které jsou ve vlastnictví prodejce, nebo k nim má prodejce smluvní právo k prodeji.

 

Organizátor - tým pověřených pracovníků či spolupracujících koordinátorů.

 

Přímý prodej - prodej realizovaný osobně buď soukromými osobami či profi prodejci (buď přímo prodejcem, nebo jím pověřenou osobou). K prodeji je nutno se zaregistrovat pomocí formuláře a uhradit registrační poplatek.

 

Soukromý prodejce - soukromá osoba, která se zaregistruje k prodeji na akcích a prodává své věci - použité či zánovní, ne však jako způsob přivýdělku.

 

Profi prodejce - osoba, která se zaregistruje k prodeji na akcích a prodává nové zboží či své výrobky v rámci prodeje dle živnostenského zákona či ve formě příležitostného přivýdělku.

 

Komisní prodej - prodej realizovaný prostřednictvím organizátora, viz níže uvedené podmínky.

 

Poskytovatel služeb - soukromá, fyzická či právnická osoba, která na akcích nabízí své služby dle živnostenského zákona či ve formě příležitostného přivýdělku. Zejména formou promo akce, ukázkou služeb, rozdáváním reklamních materiálů, ať osobně nebo prostřednictvím organizátora. (Např. Kosmetické služby, vizážistické poradenství, účesy, aj.), Poskytovatel služeb může být zároveň soukromým či profi prodejcem, dle určení v registračním formuláři.

 

Registrační formulář - webový či tištěný dotazník určený k registraci účastníka na akci. Data z formuláře jsou uchovávány v databázi organizátora v souladu s registrací na UOOU.

 

Registrační poplatek - je poplatek prodejce či poskytovatele služeb za možnost účastnit se akce v rozsahu dle zvolené varianty prodeje či poskytování služeb. Viz podmínky níže.

 

WEB - webová stránka www.conepotrebujes.cz

 

Facebooková stránka - https://www.facebook.com/pages/Co-nepot%C5%99ebuje%C5%A1/337775386418475

 

2) Přímý prodej

Prodávat může každý, kdo se zaregistruje pomocí registračního formuláře na webu či osobně před zahájením akce a na výzvu organizátora uhradí registrační poplatek.

Registrací projevuje Prodejce souhlas s Podmínkami v jejich plné šíři.

Organizátor si vymiňuje právo odmítnout prodejce, zejm. z důvodu naplněnosti prodejní plochy, porušení podmínek v minulosti či jiného závažného důvodu.

Prodejce je povinen respektovat tematické vymezení předmětů prodeje dle označení akce. V případě, že jeho předměty prodeje nebudou odpovídat tématu akce, či nebudou v takovém stavu, jak je u akce definováno (např. budou špinavé, poničené, na Fashion Bazárku se budou snažit nabízet věci nesouvisející), má organizátor právo vyzvat prodejce ke stažení těchto věcí z prodeje, či zrušení možnosti na akci prodávat. Registrační, ani jiné poplatky se v tomto případě nevracejí.

 

Organizátor si neúčtuje žádné % provize z prodeje, pouze registrační poplatky a poplatky za pronájem stolů.

 

V případě, že prodejce chce prodávat jak své soukromé věci, tak nové zboží či své výrobky, je nutné, aby se zaregistroval jako profi prodejce. Doporučujeme, aby předměty prodeje od sebe oddělil, např. pronajal si více stolů apod.

 

V případě, že prodejce chce prodávat jak své soukromé věci, tak i poskytovat službu či realizovat promo, je nutné, aby se zaregistroval jako soukromý prodejce a poskytovatel služby.

 

Poplatky - přímý prodej

 

a) soukromý prodejce

  • registrační poplatek při platbě předem na účet organizátora, či hotově 80 CZK, nejpozději 1 pracovní den před akcí (rozhodující je datum připsání na účet organizátora, nebo doklad o převzetí hotovosti

  • v rámci registračního poplatku je poplatek za jeden stůl (rozměr dle pronajatého prostoru, může se lišit, obvykle 60*100, 75*75, 90*90 apod.)

  • na místě před zahájením akce 160 CZK
  • za každý další stůl je poplatek 50 CZK/ks

  • za místo pro vlastní stojan je poplatek 30 CZK.

b) profi prodejce

  • registrační poplatek při platbě předem na účet organizátora, či hotově 100 CZK, nejpozději 1 pracovní den před akcí (rozhodující je datum připsání na účet organizátora, nebo doklad o převzetí hotovosti)

  • na místě před zahájením akce 200 CZK

  • v rámci registračního poplatku je poplatek za jeden stůl (rozměr dle pronajatého prostoru, může se lišit, obvykle 60*100, 75*75, 90*90 apod.)

  • za každý další stůl je poplatek 50 CZK/ks

  • za místo pro vlastní stojan je poplatek 30 CZK.

Vzdání se odpovědnosti

 

Veškerou odpovědnost za zboží během akce nese prodejce. Organizátor nenese odpovědnost v případě poškození či ztráty zboží, prodejci v žádném případě nevzniká nárok na náhradu škody za své zboží.

 

Organizátor nenese odpovědnost za právní následky v případě, že zboží nebylo v majetku prodejce, nebo se prodejem jinak poškodila třetí osoba.

 

 

3) Komisní prodej

 

Komisní prodej se děje na základě smlouvy o komisním prodeji uzavřené mezi zájemcem (soukromou, fyzickou či právnickou osobou) a organizátorem. Tato smlouva se podepisuje souběžně s předávacím protokolem.

 

Převzetí předmětů k prodeji:

 

Zájemce je povinen předat do komisního prodeje pouze předměty ze svého vlastnictví, nebo předměty, ke kterým má smluvně upravené podmínky prodeje. Zájemce prohlašuje, že nepředává k prodeji padělky, či předměty, které jsou v jakémkoli rozporu s legislativou a porušováním lidských práv.

 

Předměty prodeje dodá zájemce včas dle termínu akce na adresu určenou organizátorem pro sběr v době pro sběr určené.

Předměty prodeje budou jasně označeny cenovkou s prodejní cenou a číslem zájemce, které mu organizátor přidělí. Cenovky si může zájemce připravit předem, nebo při předání organizátorovi.

Za umístění cenovky na předmět prodeje ručí zájemce. Předměty prodeje, které ztratí svou cenovku během prodeje, budou z prodeje vyřazeny a po skončení akce se organizátor pokusí zjistit jeho majitele a zboží mu vrátit.

 

Předměty určené ke komisnímu prodeji - organizátor akce má právo přijmout či odmítnout předmět prodeje dle svého uvážení. Předměty prodeje by měly být v dobrém stavu, čisté (vyprané) a bez skrytých vad. Pokud se jedná o předmět s vadou, musí být jasně označená.

 

Do komisního prodeje nebudou přijímány z hygienických důvodů plavky, ani prádlo, vyjma prokazatelně nových, opatřených hygienickou samolepkou.

 

Jeden zájemce může přinést k prodeji 30 ks, přičemž  cena za 1 ks oblečení musí být min. 100 CZK. Organizátor je oprávněn provést selekci, či na konkrétní akci stanovit limit počtu ks.

 

Při převzetí vyplní a podepíší obě strany předávací protokol.

 

Prodej:

Organizátor prodává zboží zájemce na akci/akcích vyhrazených k prodeji a stanovených ve smlouvě o komisním prodeji. V případě neprodání zboží na první akci, automaticky organizátor zařadí zboží do prodeje na příští akci.

 

Odměna organizátora:

 

Odměna organizátora je 25% z prodejní ceny všech prodaných předmětů. Po skončení akce v předem definovaných termínech bude zájemci vyplaceno zbylých 75% cen.

Výplata tržby může být provedena buď v hotovosti, nebo převodem na účet zájemce. V případě, že se zájemce nedostaví ve lhůtě 2 měsíce po skončení poslední smluvené akce pro tržbu osobně, ani nesdělí organizátorovi číslo účtu, je organizátor oprávněn věnovat tuto částku na charitativní účely, či podporu NNO.

 

Vrácení neprodaného zboží zájemci:

 

Neprodané zboží vrátí organizátor zájemci po skončení akce na předem definovaném místě a čase. V případě, že se zájemce pro zboží nedostaví ve lhůtě 1 měsíc po akci a nedomluví si s organizátorem jiný termín předání, má organizátor právo toto zboží prodat a výtěžek prodeje použít na pokrytí nákladů spojených s organizací či propagací CoNepotrebujes.cz.

 

Vzdání se odpovědnosti

 

Organizátor nenese odpovědnost za poškození zboží vlivem živelných pohrom či jiných, organizátorem nezaviněných a neovlivnitelných událostí, v tomto případě se zájemce vzdává nároku na náhradu škody za své zboží.

 

Organizátor nenese odpovědnost za právní následky v případě, že zboží nebylo v majetku zájemce, nebo se prodejem jinak poškodila třetí osoba.

 

 

4) Prezentace a poskytování služeb během Akce

 

Zájemce o poskytování či prezentaci svých služeb kontaktuje organizátora prostřednictvím webového formuláře či osobně. Sdělí mu co nejkonkrétněji obsah a rozsah služeb, které by chtěl na akci provádět či prezentovat. Na základě dohody mu jsou stanoveny poplatky.

 

Poskytovatel služby může služby na akci provádět pouze osobně, nebo pověřenou osobou s příslušnou kvalifikací, kterou musí organizátorovi akce předem prokázat.

 

Zájemce o propagaci svých služeb může také dohodnout s organizátorem rozdání reklamních letáčků, voucherů či malých dárkových předmětů účastníkům akce. Poplatek za tuto službu je stanoven individuálně dle dohody.

 

Vzdání se odpovědnosti

 

Organizátor nenese odpovědnost za právní následky v případě, že se poskytovanou službou poškodila třetí osoba.

 

 

PODMÍNKY JSOU KE STAŽENÍ ZDE:

Smluvní podmínky Co nepotřebuješ.doc